newsy ze świata influencerów

REGULAMIN KORZYTSANIA Z SERWISU TOPINFLU.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis topinflu.pl (dalej: "Serwis") jest udostępniany przez Moonday Games sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [KRS  - 0000822613, REGON - 385299331, NIP - 7861721845;
 2. Serwis obejmuje usługi elektroniczne udostępniane przez Moonday Games sp. z o.o. we własnym imieniu w domenie internetowej topinflu.pl i jej subdomenach;
 3. Serwis nie obejmuje powierzchni udostępnianej osobom trzecim na zasadzie hostingu.
 4. W ramach Serwisu przedstawiane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług Moonday Games sp. z o.o. lub/i podmiotów trzecich.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH i INNYCH PRAW

 1. Wszelkie prawa do Serwisu i jego wszystkich elementów, za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Serwisu, należą do Moonday Games sp. z o.o. lub/i do podmiotów współpracujących z Moonday Games sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do niego ani jego poszczególnych elementów. w szczególności:

a)      Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z jego elementów tylko w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Moonday Games sp. z o.o. bądź innych uprawnionych podmiotów;

b)      bez wyraźnej zgody Moonday Games sp. z o.o. bądź innego uprawnionego podmiotu, zabrania się w szczególności podejmowania niżej wymienionych działań w odniesieniu do Serwisu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Serwisie:

a)     w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

b)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści;

c)     w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie/reemitowanie, jak i publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d)      w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.

 1. Bez zgody Moonday Games sp. z o.o. zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisu obejmujących bieżące artykuły na tematy poruszane w ramach Serwisu.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE z SERWISU.

 1. Informacje o ewentualnych opłatach za korzystanie z Serwisu są wyraźnie komunikowane Użytkownikom. Moonday Games sp. z o.o. wskazuje, że korzystanie z Serwisu może się wiązać z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co Moonday Games sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. Opłaty te nie są pobierane przez Moonday Games sp. z o.o.

TREŚCI NIEODPOWIEDNIE DLA NIEPEŁNOLETNICH

W ramach Serwisu i za jego pośrednictwem można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Moonday Games sp. z o.o. wskazuje, że podejmuje działania w celu stosownego oznaczania takich treści. Jednakże nie może zagwarantować całkowitego zabezpieczenia osób niepełnoletnich przed dostępem do takich treści.

PRAWA i OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy Serwisu korzystając z niego są w szczególności zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu jak i dobrych obyczajów.
 2. Zabrania się dostarczania przez Użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Moonday Games sp. z o.o. posiada uprawnienie  do wstrzymania i zaprzestania udostępniania Serwisu bądź jego poszczególnych elementów dla Użytkownika, w szczególności w razie:

a)     naruszenia przez niego przepisów prawa, postanowień niniejszych Zasad, dobrych obyczajów;

b)      działania przez niego na szkodę Moonday Games sp. z o.o. bądź innych użytkowników Serwisu lub innych podmiotów;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MOONDAY GAMES SP. Z O.O.

 1. Moonday Games sp. z o.o. nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu bądź jego poszczególnych elementów dla wszystkich Użytkowników.
 2. Moonday Games sp. z o.o. jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

a)      naprawą, rozbudową, modyfikacją bądź konserwacją sprzętu albo oprogramowania;

b)      siłą wyższą;

c)       działaniem lub zaniechaniem innych podmiotów.

 1. Na stronach internetowych Serwisu znajdują się linki do stron www umożliwiających korzystanie z innych serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Moonday Games sp. z o.o. Moonday Games sp. z o.o. dokłada wszelkich możliwych starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z prawem, jednakże nie możedać gwarancji, iż zawsze tak się dzieje, gdyż Moonday Games sp. z o. nie może brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na specyfikę usług elektronicznych i możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez rozmaite podmioty nie ma kontroli.
 2. Moonday Games sp. z o.o. dokłada należytej staranności, aby informacje pojawiające się w Serwisie były rzetelne i aktualne. Moonday Games sp. z .o. nie jest jednak w stanie zagwarantować, że każda informacja spełnia ww. warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez Użytkownika. Z tego względu Moonday Games sp. z o.o. zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Serwisu i za informacje pochodzące od innych osób niż Moonday Games sp. z o.o.
 3. W związku z powyższym, Moonday Games sp. z o.o. oświadcza, że:

a)      Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Moonday Games sp. z o.o. – w takich sytuacjach znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych bądź usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.

b)      użytkownicy Serwisu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Moonday Games sp. z o.o., wyłącznie na własną odpowiedzialność;

 1. Moonday Games sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych na Serwisie oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Serwisie przez inne podmioty niż Moonday Games sp. z o.o. (zwłaszcza za treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych Użytkowników). Udostępnienie przez Moonday Games sp. z o.o. możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści wskazanych powyżej ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 2. Moonday Games sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 3. Moonday Games sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Moonday Games sp. z o.o.
 4. Niezależnie od pozostałych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie przez Moonday Games sp. z o.o. nieodpłatnie, Moonday Games sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach ww. serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 5. Moonday Games sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników Serwisu, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem i szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 6. Moonday Games sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony na stronie https://topinflu.pl/regulamin w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Moonday Games sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale
 3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych od daty ich ogłoszenia. Do wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której dana sprawa miała swój początek.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana na stronie https://topinflu.pl/regulamin najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.
 5. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się przy pierwszym skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik nie dokona takiej akceptacji, Moonday Games sp. z o.o. zablokuje automatycznie możliwość dalszego korzystania z usług od daty publikacji zmiany Regulaminu do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://topinflu.pl/regulamin
 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory pomiędzy Moonday Games sp. z o.o. i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Moonday Games sp. z o.o..
 3. W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 

SPRAWDZ